Trends in cloudcomputing

| Point of View

Veilig in de cloud; een kwestie van regie

Cloud Computing en veiligheid: een kwestie van regie

De publieke dienstverlening van de overheid, met ICT als enabler, overschrijdt de grenzen van de ministeries. Nu nemen de afzonderlijke ministeries nog zelfstandig besluiten over beveiligingsvraagstukken. Bij de introductie van Cloud Computing zal dit gecoördineerd en in overleg moeten gebeuren. De CIO Rijk heeft hierin een prominente kaderstellende rol.

Overstappen op Cloud Computing

Om op een veilige en zorgvuldige wijze over te stappen op Cloud Computing, moeten de volgende stappen worden gezet:

  • Formuleren van een eenduidig beveiligingsbeleid inclusief beveiligingseisen;
  • Organiseren van de regie bij de betrokken overheidsorganisaties en marktpartijen;
  • Opbouwen van benodigde expertise op het gebied van Cloud Computing en vraagsturing;
  • Internationale afstemming voor de uitwisseling van kennis en ervaring.

Voordelen & beveiliging van Cloud Computing

Voor een geslaagde invoering van Cloud Computing door de overheid, is het van essentieel belang dat alle overheidsinstellingen op consistente wijze met elkaar samenwerken. Lees meer over de voordelen en beveiliging van Cloud Computing in het document.