Veehouderij binnen de milieugebruiksruimte

| Point of View

Opties voor sturingsinstrumenten veehouderij vanaf 2015

Melkquota en dierrechten vervallen in 2015 en daarmee de directe grip op de omvang van de veehouderij.

Veel veebedrijven hebben de wens om te groeien. De omvang van de melkveehouderij wordt momenteel begrensd door de EG-melkquotering, maar deze wordt in 2015 afgeschaft. De omvang van de varkens- en pluimveestapel wordt momenteel begrensd door het stelsel van dierrechten, maar in de Meststoffenwet staat 2015 als expiratiedatum van dit stelsel.