Werken met leveranciers en Business Partners

We werken nauw samen met onze leveranciers en zakelijke partners om gedegen en duurzame inkoopprocedures te formuleren, waarbij onze partners en leveranciers dezelfde principes naleven als wij.

Richtlijnen voor ethische inkoopprocessen

Bij onze inkoopactiviteiten besteden we speciale aandacht aan de maatschappelijke gevolgen van ons handelen, met name op het gebied van de mensenrechten, het milieu en de bestrijding van omkoping en corruptie. Bij al onze handelsactiviteiten volgen we de tien basisprincipes van het Global Compact van de Verenigde Naties. Daarom werken we alleen samen met toeleveranciers die de mensenrechten respecteren en ethische richtlijnen naleven.
 
Capgemini heeft ‘Richtlijnen voor ethische inkoopprocessen’ geformuleerd en streeft naar duurzame langetermijnrelaties met geselecteerde leveranciers. Als een leverancier deze richtlijnen niet naleeft, kunnen wij het contract opzeggen zonder schadeloosstelling verschuldigd te zijn.
 
Bij onze inkoopprocedures letten we op de volgende aspecten:
  • Rechtvaardige behandeling van onze leveranciers
  • Selectie van leveranciers op basis van waarde, prestaties en prijs
  • Beslissingen over de keuze voor een bepaalde leverancier zijn transparant en verdedigbaar
  • Leveranciersgegevens worden vertrouwelijk behandeld
  • Risicobeheersing met betrekking tot onze leveranciers
  • Leverancierscontracten bevatten duidelijke bepalingen over onze Uitgangspunten voor duurzame inkoop
  • Relaties met leveranciers worden onderhouden op zakelijke en objectieve basis
  • We maken geen misbruik van fouten door leveranciers
We bevorderen diversiteit en gelijke kansen voor onze leveranciers. Daarnaast willen we ook kleine bedrijven en bedrijven met een minderhedenachtergrond een eerlijke kans op onze klandizie geven. Met onze ‘ecosysteembenadering’ voor grote klanten proberen we deze uitgangspunten te versterken en de drempels voor toetreding zo veel mogelijk te verlagen.
 
Medewerkers van leveranciers en aannemers worden geacht dezelfde normen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid na te leven als onze eigen medewerkers. Daar staat tegenover dat we leveranciers en aannemers tegemoet treden volgens dezelfde normen voor diversiteit en veiligheid en gezondheid als onze eigen medewerkers.
 
 

Onze Uitgangspunten voor duurzame inkoop

We verwachten van onze leveranciers dat ze met ons en met al onze klanten, partners en andere leveranciers eerlijke en ethisch verantwoorde relaties onderhouden, die voldoen aan onze Uitgangspunten voor duurzame inkoop. Deze uitgangspunten gelden zowel voor de activiteiten van de leverancier zelf als voor het vervolg van de supply chain (indien van toepassing).
 

Samenwerking met onze zakelijke partners

We werken met verschillende zakelijke partners samen aan projecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, onder andere met het oog op ‘groene IT’. In het kader van deze projecten werken we aan het beperken van de impact van IT-systemen op het milieu door middel van hogere energie-efficiëntie, virtualisatie van datacenters en hergebruik en verantwoorde afvoer van hardware. Klik hier voor meer informatie over onze samenwerking met onze partners en binnen onze allianties.