Raad van bestuur en commissies van de raad van bestuur

Raad van bestuur

Sinds 1 september 2016 bestaat de raad van bestuur van Capgemini uit 15 leden. Hun brede ervaring en expertise zijn medebepalend voor de kwaliteit van de besprekingen en het vlekkeloos functioneren van de raad. Dit staat garant voor een zo evenwichtig mogelijk bestuur waarin rekening wordt gehouden met de situatie van de Group en de diverse uitdagingen waarvoor Capgemini zich gesteld ziet.

Paul Hermelin
Voorzitter en CEO
Daniel Bernard
Lead Independent Director
Anne Bouverot
Yann Delabrière Laurence Dors Carole Ferrand
Robert Fretel
Bestuurslid dat de werknemers vertegenwoordigt
Siân Herbert-Jones Phil Laskawy
Kevin Masters
Bestuurslid dat de werknemers vertegenwoordigt
Xavier Musca Pierre Pringuet
Bruno Roger Lucia Sinapi-Thomas
Bestuurslid dat de aandeelhoudende werknemers vertegenwoordigt
Caroline Watteeuw-Carlisle

De raad van bestuur komt minstens zes keer per jaar bijeen. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter volgens een tijdschema dat vóór afloop van het voorafgaande jaar is goedgekeurd door de raad van bestuur. Dit tijdschema mag in de loop van het jaar worden aangepast in geval van onvoorziene omstandigheden of op verzoek van meer dan één bestuurslid. In 2016 is de raad van bestuur zes keer bijeengekomen. Het gemiddelde opkomstpercentage was 93%.

Huishoudelijk reglement
De raad van bestuur heeft het huishoudelijk reglement met name opgesteld en goedgekeurd om duidelijkheid te scheppen over de reikwijdte (en grondslagen voor uitoefening) van de diverse bevoegdheden van de raad van bestuur, de gespecialiseerde commissies van de raad van bestuur, de voorzitter en CEO, en de vicevoorzitter. Het huishoudelijk reglement bevat tevens de lijst met verplichtingen uit hoofde van de “Ethische Code”. De bestuursleden verbinden zich tot naleving van deze regels.

Charter van de raad van bestuur downloaden


Commissies van de raad van bestuur

De algemene doelstelling van deze commissies is het onderzoeken of opstellen van bepaalde besluiten op hun specifieke vakgebied, het opstellen van voorstellen en het overbrengen van standpunten of aanbevelingen aan de raad van bestuur. De commissies hebben geen beslissingsbevoegdheid (besluiten worden genomen door de naar behoren bijeengeroepen raad van bestuur) en ze mogen geen onderwerpen buiten hun vakgebied behandelen.

Ieder bestuurslid mag alle commissievergaderingen bijwonen, behalve wanneer er sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

 

Audit- en risicocommissie

 • Voorzitter: Xavier Musca
 • Leden: Yann Delabrière, Laurence Dors, Carole Ferrand, Siân Herbert-Jones, Phil Laskawy
 • Vergaderingen: zes in 2016 met een gemiddeld opkomstpercentage van 100%

Charter van de audit- en risicocommissie downloaden

 

Remuneratiecommissie

 • Voorzitter: Pierre Pringuet
 • Leden: Kevin Masters, Lucia Sinapi-Thomas, Caroline Watteeuw-Carlisle
 • Vergaderingen: drie in 2016 met een gemiddeld opkomstpercentage van 100%

Charter van de remuneratiecommissie downloaden

 

Ethiek- en governance-commissie

 • Voorzitter: Daniel Bernard
 • Leden: Laurence Dors, Pierre Pringuet, Bruno Roger
 • Vergaderingen: zes in 2016 met een gemiddeld opkomstpercentage van 96%

Charter van de ethiek- en governance-commissie downloaden

 

Strategie- en beleggingscommissie

 • Voorzitter: Bruno Roger
 • Leden: Paul Hermelin, Daniel Bernard, Anne Bouverot, Robert Fretel, Caroline Watteeuw-Carlisle
 • Vergaderingen: vijf in 2016 met een gemiddeld opkomstpercentage van 100%

Charter van de strategie- en beleggingscommissie downloaden